Skip to content

Văn Hóa Đạo Đức và Tiến Bộ Xã Hội

Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc rất nhấn mạnh đến tư tưởng, đạo đức, lôi sống và đời sống văn hóa lành mạnh và lấy đó làm trọng tâm xây dựng đất nước đến nay. Đây là bốn lĩnh vực then chốt có mối quan hệ ràng buộc và tác động lẫn nhau trong cùng một mục tiêu văn hóa phát triển vì tiến bộ xã hội. Tư tưởng hướng đường ảnh hưởng đến quan niệm đạo đức, thể hiện thành lối sống, góp phần quan trọng vào đời sống văn hóa. Nhấn mạnh từng loại vấn đề trong bốn lĩnh vực trên theo chủ đề nghiên cứu, không thể tách rời với tổng thể của trọng tâm văn hóa trước mắt. Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi sâu vào từng bài viết cụ thể bên dưới đây bạn nhé !!!

Một số luận điểm của Mác, ĂngGhen, LêNin về Đạo Đức

Đạo đức có quy luật vận động nội tại, có sự kế thừa nào đó đối với cơ sở sản sinh ra nó, nhưng về căn bản, tương ứng với mỗi chế độ kinh tế, mỗi phương thức sản xuất và do đó mỗi hình thái kinh tế xã hội là một hình thái đạo đức nhất định. Đạo đức nguyên thủy, đạo đức chiếm hữu nô lệ, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản và sau đó, đạo đức cộng sản chủ nghĩa là những thời đại tiến triển dần dần của văn hóa đạo đức nhân loại. Tính dân tộc là mặt biểu hiện cao nhất của bản chất văn hóa đạo đức. Có thể nhìn nhận tính dân tộc như là sự biểu hiện đặc thù tính thời đại của đạo đức trong các dân tộc khác nhau. Không phải các học thuyết đạo đức trước Mác không thấy sự khác biệt trong đời sống đạo đức của các dân tộc. Có điều, việc giải thích sự khác biệt ấy hoặc là được dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc là được dựa trên các quan niệm duy tâm triết học nên không đúng đắn.

Read More »Một số luận điểm của Mác, ĂngGhen, LêNin về Đạo Đức

error: