Skip to content

Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn – ĐHQD

Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng ở Việt Nam phát triển khá nhanh chóng. Nếu vào năm 1985 ở Việt Nam chỉ có 36 khách sạn với khoảng 1500 buồng thì đến năm 2010 đã có 5.239 khách sạn được xếp hạng với 131.488 buồng. Tổng cục du lịch Việt Nam (2011) dự báo: Năm 2015 số lượng cơ sở lưu trú cần có 390.000 buồng, trong đó đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao chiếm tỉ lệ từ 30 đến 35%. Năm 2020 có tổng số là 580.000 buồng trong đó buồng từ 3-5 sao chiếm tỷ lệ 35-40%. ..Nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành này dự báo nưm 2015 cần 312.000 người, năm 2020 là 440.320 người. Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành nghề kinh doanh chính trong kinh doanh du lịch. Để kinh doanh khách sạn có hiệu quả đòi hỏi các nhà kinh doanh phải có kiến thức về du lịch nói chung và kiến thức về kinh doanh khách sạn nói riêng. Tại các trường đại học đào tạo về chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, trong hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh việc trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh khách sạn là cần thiết và quan trọng.

Tổng quan về Kinh Doanh Khách Sạn

Tổng quan về Kinh Doanh Khách Sạn sẽ khái quát được sự phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn trên thế giới, cũng như tiến trình phát triển của khái niệm kinh doanh khách sạn. Nhận diện hoạt động kinh doanh khách sạn, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch thông qua các khái niệm ở nghĩa rộng và nghĩa hẹp của chúng. Phân biệt hoạt động kinh doanh khách sạn, với các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác thông qua các đặc điểm đặc trưng cơ bản của lĩnh vực hoạt động này. Chỉ ra khái niệm khách hàng trong kinh doanh khách sạn : họ là ai, phân loại các đối tượng khách và phân tích các đặc điểm tiêu dùng sản phẩm khách sạn của các đoạn thị trường khách hàng, giúp vận dụng vào hoạt động marketing một cách hiệu quả trong kinh doanh của các doanh nghiệp lưu trú du lịch.

Read More »Tổng quan về Kinh Doanh Khách Sạn

error: