Skip to content

Du Lịch Học là gì? Đối Tượng và Nhiệm Vụ nghiên cứu là gì?

Du Lịch Học là gì ? Đối Tượng Nghiên Cứu là gì ? Nhiệm Vụ Nghiên Cứu là gì ? Sự xác lập của một ngành khoa học là do đối tượng nghiên cứu và lãnh vực nghiên cứu riêng biệt quyết định, lại phải lấy hoạt động thực tiễn của một xã hội nhất định làm cơ sở. Trong thực tiễn hoạt động lâu dài của xã hội, tất nhiên sẽ nảy sinh những khoa học chuyên môn tương ứng, đó là quy luật xây dựng và phát triển của khoa học, cũng là yêu cầu khách quan của thực tiễn hoạt động xã hội. Du lịch học chính là từng bước được xác lập và hoàn thiện trogn quá trình thực tiễn và phát triển của hoạt động du lịch lâu dài. Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu những khái niệm về du lịch học ra sao nhé bạn !

Thế nào là Du Lịch Học ?

Hoạt động du lịch liên quan tới rất nhiều phương diện, nó liên quan tới người du lịch, tài nguyên du lịch có thể thỏa mãn sự hưởng thụ tinh thần và vật chất của người du lịch, ngành du lịch cung cấp dịch vụ cho người du lịch, chính phủ và cư dân nơi tiếp đón khách du lịch, cho tới các quan hệ và hiện tượng xuất hiện trong hoạt động du lịch. Vì thế Du Lịch Học là một bộ môn khoa học có nội hàm vô cùng rộng lớn, nói cụ thể thì “Du Lịch Học là khoa học lấy thế giới làm chỉnh thể, lấy điều kiện kinh tế xã hội nhất định làm cơ sở, nghiên cứu quy luật vận động của hàng loạt quan hệ và mâu thuẫn do hoạt động du lịch dẫn tới”

Đối tượng nghiên cứu của Du Lịch Học

Du Lịch Học là một khoa học mới phát triển cùng với sự hưng khởi và phát triển của hoạt động du lịch ở Trung Quốc, cũng là một khoa học có tính tổng hợp rất cao, nó liên quan tới rất nhiều lãnh vực, nhưng đối tượng nghiên cứu chủ yếu vẫn là hoạt động du lịch. Hoạt động du lịch lấy chủ thể du lịch (khách du lịch), khách thể du lịch (tài nguyên du lịch) và môi giới du lịch (ngành du lịch) làm điều kiện, tác động lẫn nhau mà nảy sinh. Du Lịch Học chính là nghiên cứu tổng hợp ba bộ phận này, tìm hiểu các quy luật hoạt động của sự phát sinh và phát triển của nhiều hiện tượng và quy luật giữa ba bộ phận nói trên.

Nhiệm vụ nghiên cứu của Du Lịch Học khái luận

Căn cứ vào hiện trạng phát triển của ngành. Du Lịch Học ở Trung Quốc và mục đích của giáo trình này, ở đây chỉ nêu ra những vấn đề cơ bản trên hai phương diện thực tiễn và lý luận về du lịch, một cách khái quát.

A. Nêu rõ quan hệ giữa sự phát triển kinh tế xã hội và văn hóa với hoạt động du lịch. Đặc điểm lớn nhất của du lịch hiện đại là nó mang tính tổng hợp, là do nhân tố kinh tế xã hội và văn hóa tổng hợp quyết định, rời khỏi điểm này thì không có sự phát triển nào của hoạt động du lịch để nói. Dĩ nhiên sự phát triển hoạt động du lịch cũng có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội và văn hóa.

B. Nêu rõ nội dung, loại hình, và hình thức biểu hiện của hoạt động du lịch. Theo với sự phát triển kinh tế xã hội và văn hóa, lãnh vực hoạt động du lịch ngày càng mở rộng, loại hình du lịch ngày càng nhiều, hình thức biểu diễn cũng ngày càng đa dạng hóa. Du Lịch Học khái luận chính phải nêu rõ và nghiên cứu nội dung, loại hình và hình thức biểu hiện của hoạt động du lịch.

C. Nêu rõ quan hệ giữa các yếu tố cơ bản cấu thành hoạt động du lịch. Du lịch là một hệ thống tinh thần và vật chất lớn trong hiện thực xã hội, là một hiện tượng xã hội phức hợp. Nó do ba yếu tố người du lịch, tài nguyên du lịch, và môi giới du lịch cấu thành. Người du lịch là chủ thể du lịch, tài nguyên du lịch là khách thể du lịch có thể thỏa mãn sự hưởng thụ tinh thần, và vật chất của người du lịch, ngành du lịch là môi giới cung cấp sự phục vụ cho người du lịch. Môi giới kết hợp chủ thể và khách thể du lịch làm một, tạo ra hiện tượng xã hội đặc biệt là hoạt động du lịch, một hoạt động kinh tế và văn hóa đặc biệt. Người du lịch, tài nguyên du lịch và ngành du lịch có sự kết hợp hữu cơ, hình thành hoạt động du lịch mang tính chỉnh thể của con người.

 

D. Nêu rõ ảnh hưởng của du lịch đối với khu vực tiếp đón. Cũng như mọi sự vật khác, sự phát triển của du lịch có ảnh hưởng tích cực nhưng cũng có ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng của việc du lịch đối với khu vực tiếp đón chủ yếu biểu hiện qua các ảnh hưởng với kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Lúc phân tích và nghiên cứu ảnh hưởng của du lịch, phải dùng những biện pháp thiết thực, phát huy tác dụng tích cực của du lịch, khống chế và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực, để kéo dài con đường phát triển lành mạnh của du lịch.

E. Nêu rõ chính sách du lịch của Trung Quốc. Chính sách du lịch có ảnh hưởng mang tính chất quyết định đối với ngành du lịch. Hiện nay trên thế giới có nhiều loại chính sách đối với hoạt động du lịch, rất nhiều quốc gia ngày càng coi trọng việc nghiên cứu vấn đề chính sách du lịch, chúng ta phải từ việc nghiên cứu lý luận, đặt ra chính sách du lịch phù hợp với hoàn cảnh đất nước, để đẩy mạnh sự phát triển phục vụ của ngành du lịch Trung Quốc.

F. Nghiên cứu con đường phát triển của ngành du lịch ở Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia xã hội chủ nghĩa, phải xuất phát từ thực tế hoàn cảnh, từng bước đi vào con đường du lịch kiểu Trung Quốc phù hợp với hoàn cảnh đất nước, và ngày càng phát triển. Đi theo con đường phát triển du lịch kiểu Trung Quốc thì phải kiên trì đường hướng xã hội chủ nghĩa, trong việc khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng cơ sở du lịch, sản xuất hàng hóa du lịch và phục vụ du lịch phải cung cấp phong cách dân tộc, và sự đặc sắc nổi bật của các địa phương ở Trung Quốc, khiến cho ngành du lịch giành được thắng lợi ngày càng lớn hơn trong việc cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc tế.

Đổng Ngọc Minh và Vương Lôi Đình
https://www.tampacific.net

 

** Xem thêm bài viết : Hoạt động du lịch lữ hành trong du lịch thời cổ ra sao ?

error: